Wabii Baankii

Akkaataa walii galtee mallatteesseen waadaa gale osoo hin raawwatin yoo hafe yaada jedhuun qaama fudhatuuf bifa beenyaatiin baankiin kan waadaa itti galu xalayaa wabiiti.

  • Sanada caalbaasii
  • Wabii raawwachiisummaa
  • Wabii kaffaltii dursaa
  • Wabii Eeguu(tursiisuu) riteenshinii
  • Waldaa geejiba qilleensarraa(IATA) fi wabii kaampaanii boba’aa
  • Wabii qaraxa Gumuruukaa
  • Wabii liqaa daldalaa: gosa wabii baay’ee filatamaa yeroo ta’u dhaabbilee gurguddaa Fichisiistota, Rabsaalee,Omishtootaa fi Daldaltoota juumlaaf wabii kennamudha.
  • Akkaataa fedhii maamilaatti wabiilee biroo Gumuruuka irratti kan xiyyeeffate
  • Baankiin keenya maamiltoota isaa, fayyadamtoota biroo hawaasa guutuu wabii baankii seera qabeessa hin taane(Foorjidii) eeguudhaan baankiin keenya wabii seera qabeessa(orjinaala) fayyadamuun wabii baankii ni kenna.
  • Maamiltoonni keenya tajaajilicha fayyadamuu isaanii dura muummee bulchiinsa liqa baankii keenyaa deemuun mirkaneeffachuu ni danda’u.