Tajaajila Liqaa

Baankiin keenya projektii fi hojii daldalaa milkeessuuf pirojektii hojjetame filannoo faayinaansii yeroo dheeraa fi gabaabaa maamiltootasaaf qopheessee jira.

Tajaajila liqaa gurguddoo:

 • Daangaa yeroo liqaa(Gabaabaa, Giddugaleessa fi yeroo dheeraa)
 • Haalduree Ooverdiraaftii
 • Liqaa Maarchendaayizii(Shaqaxaa)
 • Haalduree Xalayaa LC qopheessuu
 • Faayinaansii waldaa
 • Qabeenyota hidaan qabaman hanga tokko faayinaansi gochuu

Faayidaa liqaa fi kaffaltii dursaa

 • Rakkoo kaappitaala hojiif nama mudatuu furuuf kan qophaa’edha.
 • Giddugala dingdee guddaa irraa hanga xiqqaatti kanneen akka Oomishaa, oomisha bu’aawwan qonnaa, Hoteela, Qonna, Ijaarsa Albuudaa fi pirojekiiwwan kana fakkaatan faayinaansi gochuuf dandeessisa.
 • Fedhii kaappitaala hojii guutuuf liqaa yeroo gabaabaa haala mijeessuun fedhii keessan ni guuta
 • Ulaagaa Faayiloota seera qabeessaa fi hordoffii yoo guuttan kenninsi tajaajilaa gahumsaa fi ariitii qabu ni kennama.
 • Ulaagaalee hundaa(Cheekiliistotni) yeroodhuma gaaffiin dhiyaatu dameewwan keenya irraa ni kennama.