Tajaajila Ejensii hojii biyya alaa qacarsiisuu

Tajaajilli kun hojjettoota ejansii wal quunnamsiisa hojii biyya alaa tajaajiluuf tajaajila baankiin qopheessedha.

Hojiilee gurguddaa

  • Tajaajila wabii Baankii: tajaajilli kun ejansii wal quunnamsiisa biyya alaaf hanqina faayinaansii furuuf kan kennamu yeroo ta’u hanga doolaara 100,000.00 ta’uu danda’a.
  • Tajaajila gorsaa
  • Qusannoo miindaa
  • Herrega qusannoo garaagaraa banuu
  • Kaffaltii gadi anaadhaan biyya alaatti miindaa ji’aa erguu
  • Maallaqa kuufameen akkamiin Investimentii irra oolchuun ykn biizinesii biraa jalqabuuf gorsa