Tajaajila Baankii Moobaayilaa

Tajaajilli Baankii Moobaayilaa maamiltoonni baankichaa bilbila moobaayila isaanii fayyadamuudhaan maallaqa isaanii yeroo fi bakka barbaadanitti akka sochoosaniif kan isaan gargaaru tajaajila baankii moobaayilaati tajaajila baankii moobaayilaa argachuuf gara #840* fayyadamaa.

 

Erga galmoofatnii booda tajaajilli argattan kanneen armaan gadiiti

  • Sosochii herregaa gabaabaa ilaaluu
  • Lakkoofsa Herregaa keessan irraa gara gara herrega biraatti qarshii dabarsuuf
  • Haftee herrega keessanii beekuuf
  • Cheekii isin jalaa bade akka hin kaffalamne dhorkuu
  • Sharafa biyya alaa guyyaa guyyaa beekuu fi sharafachuuf
  • Qarshii baasii gochuuf.