Tajaajila Baankii Kaardii

Baankiin Intarnaashinaalii Oromiyaa Maashinoota  ATM  kabajamtoota maamiltoota isaa “OroCard fi BarakaCard” qabatan akka fayyadamaniif bakkeewwan tajaajilaaf mijaawaaa ta’an dhaabee jira.

Maashiniin ATM keenya Kaardii ATM baankii kamii iyyuu ni fudhata. Maqaan addaa tajaajilla baankii Kaardii keenyaa “OroCard” jedhamuun beekama.

ATM’n baankii keenyaa Afaanota 4 Afaan Oromoo,Ingiliffaa, Amaariffaa fi Tigiriffaan torban guutuu sa’a 24 tajaajila kennaa jira.

Tajaajiloota ijoo

  • Qarshii baasii gochuu
  • Haftee herrega keessanii beekuuf
  • Sochii herregaa gabaabaa beekuuf
  • Lakkoofsa Herregaa keessan irraa gara gara herrega biraatti qarshii dabarsuuf