Tajaajila Baankii Interneetii

Maamiltoonni keenya biyyoota addunyaa kamirrayyuu taa’anii baankii interneetii keenya fayyadamuun herrega isaanii sochoosuu kan dandeessisudha. Maqaan addaa tajaajila baankii interneetii keenyaa” OroClick” jedhamuun beekama.

Tajaajiloota ijoo “OroClick” tiin kennaman

  • Haftee herrega keessanii beekuuf
  • Sochii herregaa gabaabaa beekuuf
  • Lakkoofsa Herregaa keessan irraa gara gara herrega biraatti qarshii dabarsuuf
  • Kaffaltii hedduu (FKN miindaa)
  • Dabtara Cheekii gaafachuu
  • Gaaffii dabtara cheekii haquu
  • Gaaffii dabtara cheekii hordofuu
  • Kaffaltii cheekii isin jalaa bade dhaabsisuu fi kanneen biro.