Tajaajila Baankii Ejantii

Tajaajilli baankii Ejantii  karaa maamiltoota baankichaa bakka ejentoota baankiin bakka buufateen tajaajilli baankii murtaawaan kan kennamudha.maqaan addaa tajaajila baankii ejantii “OroAgent” jedhamuun beekama.

 

Hojiilee gurguddaan karaa ejantoota baankii kennaman :

  • Herrega Moobaayil Waleet banachuu/galmaa’uuf
  • Gara herrega Moobaayil Waleetii fi herrega idileetti qarshii galchuuf
  • Herrega Moobaayil Waleetii irraa qarshii baasii gochuuf
  • Hubachiisa: Moobaayil Waleetii jechuun lakkoofsa bilbila keessanii fayyadamuun qarshiin ittiin ol kaawwatan yoo ta’u tajaajiloonni armaan olii karaa itti argamanidha.