BIO fi Komiishiniin Tuurizimii Oromiyaa waliigaltee Mallatteessan

BIO fi Komiishiniin Tuurizimii Oromiyaa waliigaltee Mallatteessan
Baankiin Intarnaashinaalii Oromiyaa fi Komiishiniin Tuurizimii Oromiyaa waliigaltee waliin hojjechuu mallatteessan. I/A Pirezidaantii Baankii Intarnashinaalii Oromiyaa Obbo Waldee Bultoo fi Komiishinarri Komiishinichaa Aadde Lalisee Dhugaa bakka qondaaltonni dhaabbattoota lamaanii argamnitti waliigalticha mallatteessaniiru.
Haaluma kanaan, Baankiin Intarnashinaalii Oromiyaa:
 Sektara tuurizimii deggaruuf
 Karoora Komiishinichi dargaggoota 500,000 ta’aniif carraa hojii uumuuf qabate deggaruuf,
 Leenjii intarpiruunarshiippii keenuuf akkasumas,
 Tajaajila baankii waliigalaa Komiishichaaf kennuun itti fufinsaa waliin hojjechuuf walii mallatteessaniiru

Leave a Reply

Your email address will not be published.