Mul’ata, Ergamaa fi Duudhaalee

Mul’ata

‘Baankii Filannoo Keessan Jalqabaa Ta’ee Argamuu

Ergama

“Tajaajila baankii guutuu qulqullinni isaa sadarkaa ol’aanaa ta’e akkaataa seerichi ajajuun kennuufi hojii walitti fufiinsa qabu karaa qaamota dagatamanii turan hirmaachisuufi dhimmoota hawaasummaa irratti karaa humna namaa baratee,kaka’umsa, ciminaa fi naamusa gaarii qabaniifi teekinolojii ammayyaatti fayyadamuu keessatti qooda fudhachuudhaan fedhii abbootii aksiyoonaa qabatamaan guutuu fi amanamummaa hawaasaa argachuudha.

Duudhaalee Gurguddoo

  • Sabrii, obsa-qabeessummaafi cichaanii hojjechuuf gatii guddaa kenna;
  • Maamilli isaa tajaajila quubsaa akka argatu gochuuf bakka guddaa kenna;
  • Iftoomina, amanamummaafi icciitii eeguu irratti bakka guddaa kenna;
  • Hariiroo gaarii hojjattoota gidduu jiruufi namoota bor baankicha bakka bu’uu danda’aniif iddoo ol’aanaa kenna;
  • Kabaja namaaf iddoo guddaa kenna;
  • Humna namaa dorgomaafi kaka’uumsa qabuuf bakka guddaa kenna;
  • Dhaabbata waan darbe irraa baratuu fi waan haaraa uumuuf carraaqudha;
  • Abbummaaf iddoo ol’aanaa kenna;
  • Deggarsa dirqama lammummaaf iddoo guddaa kenna