Herrega Yeroon Daangeffame

Herregni yeroon daangeffame yeroon turtii isaa waliigaltee baankii fi abbaa herregichaa gidduutti taasifamuun kan daangeffamu yemmuu ta’u hanga yeroon isaa xumuramutti abbaan herregichaa qarshii hin baasu.

Amaloota tajaajilichaa

  • Herregni baankii yeroon daangeffame yoo xiqqaate baatii sadii baankii keessa turuu kan qabu yeroo ta’u dhalli herregamu akkaataa turtii isaatiin garaagarummaa ni qabaata,kana jechuun baankii keessa akkaataa turtiin isaa dabaleen hangi dhala isaa ni dabala.
  • Baankiin Intarnaashinaalii Oromiyaa qarshii 5000.00 jalqabee qusannoo yeroon daangeffame ni keessummeessa.