Herrega Socho’aa Amana

Amaanaa

Tajaajila herrega socho’aa amaanaa jechuun maamilli kaawwatu nagummaa maallaqasaatiif baankiin wabii wabii kan kennu yemmuu ta’u maamilli maallaqa isaa yeroo barbaadu hunda ykn gar-tokkeen baafachuu kan dandeessisudha.

Amaloota tajaajila kanaafi faayidaa isaa

  • Tajaajilli kun kan kennamu Cheekiidhaan ta’a.
  • Maamilli maallaqa isaa yeroo barbaadetti kaawwachuus ta’e baafachuu ni danda’a.
  • Maamilli maallaqa isaa dhorkaa tokko malee kan qabu guutummaa guutuutti ykn gar-tokkeen baafachuu danda’a.
  • Dameewwan keenya hundatti tajaajilicha online(networkii) fayyadamuun argachuun ni danda’ama.
  • Gaaffii maamilaa irratti hundaa’ee ji’atti yeroo tokko ibsi sochii maallaqaa ni kennama.
  • Ogeessota dhimmicha irratti leenjii qabaniin gorsii fi deggersi ogummaa ni kennama.
  • Maamila irratti bu’aas ta’e kasaaraa hin hordofsiisu.
  • Hangi qusannoo xiqqaan qarshii 500(dhibba shan) qofaadha.