Herrega Qusannaa Waadi’aa

Waadi’aa

Herrega qusannoo waadi’aa jechuun baankiin maamila qusatuuf maallaqa isaa amanamummaan kaa’ee maamilli yeroo maallaqa isaa barbaadu guutummaa guutuunis ta’e gartokkeen baafachuu kan danda’u jechuudha.

Amaloota qusannoo kanaafii faayidaa isaa

  • Dhala kennuus ta’e fudhachuun dhorkaadha,
  • Tajaajilichi kan kennamu dabtara qusannootiin ta’a,
  • Gaaffii maamilaa irratti hundaa’ee yeroo tokko ibsi herregaa ni godhama,
  • Damee baankii keenya hundatti tajaajilicha online(network) argachuu dandeessu,
  • Dhimmicharratti namoota hubannaa qabaniin foddaa tajaajila Kanaan deggersiif gorsa ni argattu,
  • Maamilli kamiyyuu tajaajilicha argachuu ni danda’a,
  • Bu’aas kisaaraas hin hordofsiisu,
  • Hangi qusannaa inni xiqqaan qarshii 50(shantama) qofaadha.