Herrega Saanduqa Qusannaa

Namni galiin isaa xiqqoo ta’e hundi hanga saantimaatti saanduqa kana keessatti kuufachuun yeroo murtaa’e booda gara dame baankii deemee qusachuu kan dandeessisudha. Aadaa qusannoo illee ni jajjabeessa.

  • Maamilli gara baankii osoo hin dhufin guyyaa guyyaan harcaatuu saantimaa walitti qabachuu danda’a.
  • Tajaajilli kun turban lama lamaan ykn turban torbaniin ykn guyyaa guyyaan maamilli yoroo barbaadetti gara baankiitti kennuu danda’a
  • Saanduqni qusannoo tajaajila sa’a 24 tajaajila qarshii qusachuuf kan itti kennamu yoo ta’u baasii gochuun kan danda’amu garuu abbaan herregichaa gara damuu deemuu qofaani.
  • Maallaqa kuufamaa fayyadamuuf murteessaadha.