Hayyuu -Herrega Qusannaa Barnootaa

Hayyuu -Herrega Qusannaa Barnootaa

Herregni qusannaa addaa kun barattoonni barmoota olaanaa (kolleejjii ykn yunivarsiitii) barachuuf ykn ‘cost share’ kaffalluuf kan qusatan irraa bifa liqiin argachuuf isaan fayyada.

Herrega kana irratti dhalli kan herregamu haala idileetiin. Namni herrega kana banatu galii dhaabbataa qabaachuu qaba. Liqiin kan kennamu akkaataa imammata liqii baankichaatti qabsiisni(collateral) dhiyaachuu qaba.

  • Barnoota ol aanaa itti fufuuf kaffaltiin yeroo gaafatamu baankiin kaffaltii ni raawwata.
  • Tajaajila liqaa argachuuf herregichi yoo xiqqaate waggaa tokko turuu qaba
  • Herregichi Dabtara qusannoon ykn ATM ni rsocho’a.
  • Herregichi dhalli idilee kan itti herregamudha.
  • Herrega qusannoo kana namni banataa qabaachuu qaba.
  • Barattootni Digirii 2ffaa (PHD) barachuu barbaadan liqaa argachuu danda’u
  • Barattootni Digirii 2ffaa (PHD) tajaajila liqaa ykn kaffaltii baasii qooddachuu ittiin argatu
  • Barattootni Digirii 2ffaa (PHD) tajaajila liqaa ykn kaffaltii baasii qooddachuu ittiin argatu
  • Liqaan kan kennamu akkaataa seera liqaan liqaa fudhatama qabu wabii(Collateral) kan maallaqaa barbaadamu kuufamaan yoo jiraatedha.