Herrega Piroviident Fandii

Herrega Pirooviident Fandii herrega kuufamaa yeroo ta’u bulchiinsa Pirooviident Fandiif kan banamu ta’a. Herregni kun dhaabbileen dhuunfaa hojjettoota isaaniif kan bananidha.

Amaloota bu’uuraa

  • Herregicha qarshii malee maqaa hojjetaan banuun ni danda’ama
  • Maamilli qusannoo idilee irra dhala fooyya’aa itti argachuu ni danda’a
  • Baankicha bittaa meeshaalee,konkolaataaf meeshaalee dhaabbii biraa bitachuuf hanga Herrega Pirooviident Fandii abbaa herregichaaf liqeessuu ni danda’a.
  • Baankichi kaffaltii tokko malee ibsa sochii baankii kennuu danda’a.