Herrega Socho’aa

Herrega socho’aa ykn Cheekii jedhamuun kan beekamu namoota barreessuu fi dubbisuu danda’aniin kan banamu ykn bakka bu’insa seeraa qaama qabuun kan banamuu fi kan socho’udha

Yeroo baay’ee qarshiin kan baasii ta’u cheekii baankiin abbaa herregaa sanaaf kenneen yeroo ta’u yeroo tokko tokko ajaja barreefamaa abbaa herregichaatiin ta’a.

Amaloota bu’uuraa tajaajilichaa

  • Amaloota Herrega kana banachuuf nama dhuunfaaf qarshii 500 kan barbaachisu yoo ta’u dhaabbataaf qarshii 1000 ta’a.
  • Maqaa abbaa herregichaatiin qaama bakka bu’insa seeraa qabuun banuuf sochoosuun ni danda’ama.
  • Herregicha Waliin (Fi, Ykn) banuu fi sochoosuun ni danda′ama.