Hayyuu – Herrega Waadi’aa Barnootaa

Herregni qusannaa addaa Kun barattoonni barmoota olaanaa (kolleejjii ykn yunivarsiitii) barachuuf ykn ‘cost share’ kaffalluuf kan qusatan irraa bifa liqiin argachuuf isaan fayyada. Namni herrega kana banatu galii dhaabbataa qabaachuu qaba. Liqiin kan kennamu akkaataa imammata liqii baankichaatti qabsiisni(collateral) dhiyaachuu qaba. Tajaajilli kun seera Sheriyaa giddugaleessa godhatee kan raawwatu ta’a.

  • Abbaan Herregichaa tajaajila Faayinaansii kana argachuuf yoo xiqqaate waggaa tokko turuu qaba.
  • Barnoota ol aanaa itti fufuuf kaffaltiin yeroo gaafatamu baankiin kaffaltii ni raawwata.
  • Herregichi Dabtara qusannoon ykn ATM’n socho’a.
  • Liqaa argachuuf herregichi yoo xiqqaate waggaa tokko turuu qaba
  • Tajaajila Herrega qusannoo kana namni banatu galii dhaabbataa qabaachuu qaba.
  • Barattootni Digirii 2ffaa barachuu barbaadan liqaa argachuu danda’u
  • Barattootni Digirii 2ffaa (PhD) tajaajila liqaa ykn kaffaltii baasii qooddachuu
  • Liqaan kan kennamu akkaataa seera liqaan liqaa fudhatama qabu wabii(Collateral) kan maallaqaa barbaadamu kuufamaan yoo jiraatedha
  • Abbaan herregichaa kaffaltii barnoota olaanoodhaaf baasii qooddachuu (Cost Sharing) ulaagaa kuufamaa fi(Dokumentii) barbaachissu erga guutee booda tajaajilicha argachuu danda’a.