Faayinaansii ala-ergii Dhala irraa Bilisaa

Tajaajila faayinaansii daldalaa dhala irraa bilisaa, Tajaajila daldalaa ta’ee sharafni  biyya alaa yeroo galu tilmaamni gatii bittaa(buying) tilmaamamee ta’a.

  • Tajaajila faayinaansii Advance against Sales Contact 70% irraa hanga 90% .
  • Tajaajila faayinaansii Advance against Export L/C hanga 90% argachuu ni danda’a
  • Tajaajila faayinaansii Advance against Export Bills hanga 100% argachuu ni danda’a.
  • Qulqulleessi raga karaa qulqulluu fi si’aayina qabuun kan raawwatamu ta’a.
  • Maamilli tajaajila kana bilisaan argata.
  • Baankiin wabummaa gaafachuu danda’a.