Boordii Daayirektarootaa

Gammachuu Waaqtolaa (PhD)

(Dura Taa’aa)

PhD, Misooma Humna Namaatiin

Muuxannoo Hojii waggaa  19

Obbo Mulugeetaa Tuujubaa

( I/A Dura Taa’aa )

MA, Ikonoomksiin

Muuxannoo Hojii waggaa  22

Obbo Ajjamaa Gondal

(Miseensa)

MA, Hojii Hawaasaatiin(Social Work)

Muuxannoo Hojii waggaa  25

Dr. Asaffaa Simee

(Miseensa)

Digirii 2ffaa Fayyaa Hawaasaatii,  fi Digirii jalqabaa Hakiima(MD)

Muuxannoo Hojii waggaa 20

Obbo Warquu Hoomaa

( Miseensa)

BA, Maneejimentiin

Muuxannoo Hojii waggaa 30

Obbo Dheeressaa Qana’aa

( Miseensa)

MA, Hojii Hawaasaatiin(Social Work)

Muuxannoo Hojii waggaa 34

Isheetuu Tamasgeen (PhD)

(Miseensa)

PhD,Arkitecherii Naannootiin(Enviromental Architecture)

Muuxannoo Hojii waggaa  25

Obbo Guddataa Galaalchaa

(Miseensa)

MA, Ikonoomiksiin

Muuxannoo Hojii waggaa  18

Girmaa Baalchaa (PhD)

(Miseensa)

PhD, ‘Seed Conversation & Plant Biotechnology’

Muuxannoo Hojii waggaa 38

Obbo Saamu’eel Tasfaa

Miseensa, Bakka bu’aa Kaampaanii inshuraansii Oromiyaa(W.A)

MA, Akaawuntingiin

Muuxannoo Hojii waggaa 14

Faantaa Tasgaraa (PhD)

( Miseensa )

PhD, Saayinsii Hawaasaa fi Dinagdeen

Muuxannoo Hojii waggaa 33

Obbo Solomoon Gadaa

Barreessaa boordii

MA, Afaan Ingilizii, fi LLB

Muuxannoo Hojii waggaa 17.

Koree Xiqqaa Odiitii

 

Obbo  Mulugeetaa Tuujubaa(D/Taa’aa

Obbo .Dheeressaa Qana’aa

Obbo  Saamu’eel Tasfaa(Bakka Bu’aa OIC)

 

Koree Xiqqaa Risk Maneejimentii fi Kompiliyaansii

 

Obbo   Ajjamaa Gondal (D/Taa’aa)

Obbo Warquu Hoomaa

Girmaa Baalchaa (PhD)

 

Koree Xiqqaa Humna Namaa fi Dhimmoota Biizinasii

Isheetuu Tamasgeen (PhD) (D/Taa’aa)

Obbo Guddataa Galaalchaa

Gammachuu Waaqtolaa (PhD)

Dr. Asaffaa Simee

Faantaa Tasgaraa (PhD)