Manaajimantii Baankii

Obbo Tafarii Makonnin

(Pirezidaantii )

Digirii lammaffaa ‘Executive MBA’ fi Digirii jalqabaa Akkaawuntingiin

Muuxannoo Hojii waggaa 23.

Obbo Waldee Bultoo

(I/A Pirezidaantii – Dhimma Hojii Dameewwanii)

Digirii lammaffaa ‘Msc in International Economics’ fi Digirii jalqabaa Ikonoomiksiin

Muuxannoo Hojii waggaa 22.

Obbo Alamaayyoo Demisee

(I/A Pirezidaantii – Deggersa Korporeetii)

ACCA fi Digirii jalqabaa Akkaawuntingiin

Muuxannoo Hojii waggaa 21.

Obbo Jootee Qanaatee

(I/A Pirezidaantii – Tarsiimoo Fi Bulchiinsa Jijjiiramaa)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii(Faayinaansii) fi Digirii jalqabaa Akkaawuntingiin

Muuxannoo Hojii waggaa 14.

Obbo Galataa Beekumaa

(I/A Pirezidaantii – Odeeffannoo Tekinolojii)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii fi Digirii jalqabaa Manaajimentii, Sirna Odeeffannoon

Muuxannoo Hojii waggaa 18.

Obbo Fayisal Yaasiin

(I/A/P-Liqaa fi Tajaajila Baankii Idil-Addunyaa)

Digirii lammaffaa Maarkeeting Manaajimentiin fi Digirii jalqabaa Ikonoomiksiin

Muuxannoo Hojii waggaa 14.

Obbo Birhaanuu Eda’ee

(Odiitara Olaanaa Keessaa)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Waliigalaa fi Maarkeeting Manaajimentiin

Muuxannoo Hojii waggaa 20.

Obbo Katamaa Mangashaa

(Hogganaa– To’annaa Hoormaa fi Kompiliyaansii)

Digirii lammaffaa  Misoomaa Ikonoomiksii  fi Digirii jalqabaa Akkaawuntingii, Faayinaansii fi Misoomaa Ikonoomiksiin

Muuxannoo Hojii waggaa 24.

Obbo Daanyaachoo Nagaash

(Daayirekteera – Tajaajila Seeraa)

Digirii lammaffaa fi jalqabaa  Seeraan

Muuxannoo Hojii waggaa 14.

Obbo Tashitee Suleemaan Shuttee

(Daayirekteera – Baankii Dhala irraa Bilisaa)

Digirii jalqabaa  Manaajimentii fi Dipiloomaa Akkaawuntingiin

Muuxannoo Hojii waggaa 17.

Obbo Warquu Lammaa

(Gorsaa Pirezidaantii)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii, Digirii jalqabaa Manaajimentii fi Bulchiinsa Hawaasaan

Muuxannoo Hojii waggaa 24.

Obbo Galaanaa Lataa

(Daayirekteera-Bulchiinsa Humna Namaa)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii, Digirii jalqabaa Manaajimentii fi Bulchiinsa Hawaasaan

Muuxannoo Hojii waggaa 24.

Obbo Fatii Hajii

(Daayirekteera-Ammayyeessaa Odeeffannoo Tekinolojii)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii fi Digirii jalqabaa Istaatistiksiin

Muuxannoo Hojii waggaa 30.

Obbo Tasfaayee Dheeressaa

(Daayirekteera-Bulchiinsa Liqii)

Digirii jalqabaa Akkaawuntingiin

Muuxannoo Hojii waggaa 21.

Obbo Indaalee Fooyyee

(Daayirekteera-Opireeshinii fi Deggersa Distiriiktii)

Digirii  lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii fi Digirii jalqabaa Bittaa fi Bulchiinsa Dhiyeessiin

Muuxannoo Hojii waggaa 25.

Obbo Taaxeq Nagaasaa

(Daayirekteera-Tajaajila Baankii Elektiroonikii)

Digirii lammaffaa ‘software Engineering’ fi Digirii jalqabaa Sirna Odeeffannoon

Muuxannoo Hojii waggaa 18.

Obbo Habtaamuu Gammachuu

(Daayirekteera- Hordoffii Liqii fi Dandamannaa )

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii fi Digirii jalqabaa Akkaawuntingiin

Muuxannoo Hojii waggaa 17.

Obbo Balaay Baayisaa

(Daayirakteera – Bulchiinsa Tarsiimoo fi Babballina Biizinasii)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii, Digirii lammaffaa Barnoota Aadaa fi Afaan Sabdaneessaa fi Digirii jalqabaa Afaanii fi Og-barruu/Aadaa fi Kominikeeshinii

Muuxannoo Hojii waggaa 14.

Obbo Caalaa Dirribaa

(Daayirekteera- Jijjiiramaa fi Bulchiinsa Pirojektii)

Digirii lammaffaa Bulchiinsa Biizinesii fi Digirii jalqabaa Manaajimentii Biizinesiin

Muuxannoo Hojii waggaa 12.

Obbo Mikiyaas Boggaalee

(Daayirekteera- Akkaawontingii fi Tireezharii)

Digirii jalqabaa  Faayinaansii fi Misooma Ikonoomiksiin

Muuxannoo Hojii waggaa 16.

Obbo Zallaqee Beenyaa

(E/Daayirekteera-Sirna Odeeffannoo Tekinolojii fi Oppireeshinii)

Digirii jalqabaa ‘Computer Engineering’

Muuxannoo Hojii waggaa 13.5

Obbo Gaaddisaa Gurmuu

(E/Daayirekteera-Tajaajila Baankii Idil-Addunyaa)

Digirii jalqabaa ‘Ikonoomiksiin’

Muuxannoo Hojii waggaa 10